Aanmelden bij PrioCura

Aanmelden


Aanmelding vindt plaats via deze website

  1. Aanmelding: er vindt afstemming plaats tussen de verwijzer en de werknemer. Er wordt een toestemmingsverklaring toegestuurd en voor het verwerken van persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie met verwijzend/behandelend artsen, te raadplegen medisch specialist(en) en indien van toepassing het UWV.
  2. Intake: Het proces begint met een intakegesprek waarin er meer informatie wordt verzameld over de medische geschiedenis van de persoon, de aard van hun gezondheidsklachten, eerdere behandelingen en de huidige situatie.
  3. Inplannen spreekuur:
    • Objectieve metingen: Afhankelijk van de aard van de gezondheidsklachten kunnen objectieve metingen worden uitgevoerd. Dit kunnen bijvoorbeeld fysieke metingen zijn, zoals mobiliteit, kracht of uithoudingsvermogen, of andere relevante metingen afhankelijk van de aard van de klachten.
    • Observatie: De specialist observeert de werknemer tijdens activiteiten om een beter begrip te krijgen van hun functioneren in de praktijk.
  4. Rapportage en analyse: De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en gerapporteerd, er wordt een uitgebreid medisch rapport opgesteld met een FML. Hierbij wordt vaak gekeken naar hoe de gezondheidsklachten en beperkingen het functioneren beïnvloeden, en welke implicaties dit heeft voor bijvoorbeeld werkhervatting of duurzame inzetbaarheid. Rechten van betrokkene: Het concept rapport wordt voor inzage- en correctierecht naar betrokkene gestuurd, eventuele correcties worden daarna doorgevoerd door de specialist. De uitgebreide medische rapportage wordt gedeeld met de bedrijfsarts/medisch adviseur.
  5. Rapportage en aanbevelingen: Op basis van de analyse worden aanbevelingen gedaan. Deze kunnen gericht zijn op mogelijke aanpassingen op de werkplek, interventies ter ondersteuning van het functioneren, of het verstrekken van informatie die kan worden gebruikt voor het onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims. Deze beknopte conclusiebrief bevat geen medische informatie en wordt verstrekt aan de casemanager of werkgever.

Het is belangrijk om op te merken dat de specifieke procedures kunnen variëren. Onze onderzoeken worden uitgevoerd door gekwalificeerde medische professionals.

PrioCura bedrijfspsychiatrie

Onze mogelijkheden

Behandeling

Indien uit het interventieadvies een indicatiestelling volgt waarbij een vervolg bij PrioCura Polikliniek mogelijk is, dan kunnen wij hiermee over het algemeen snel beginnen. Een vervolg kan bestaan uit behandeling of uit diagnostiek. Het traject wordt uitgevoerd door één van onze psychiaters.

Interventieadvies

Het doel van een interventieadvies is het bevorderen van herstel en re-integratie bij psychisch verzuim. Ook kan een interventieadvies worden ingezet om verzuim te voorkomen bij werknemers met psychische klachten. Onze psychiaters doen verslag van hun bevindingen in een rapportage.

Expertise

Een psychiatrisch of verzekeringsgeneeskundig expertise onderzoek heeft als doel het medisch objectiveren van stoornissen, klachten en beperkingen van het functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater en/of verzekeringsarts, volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR).

Medisch belastbaarheids-onderzoek

Met deze onderzoeken worden de aard en ernst van de problematiek vastgesteld, de beperkingen worden in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) vermeld en er wordt inzicht gegeven over mogelijke belemmerende factoren voor de re-integratie en het voorkomen van een terugval in dezelfde oorzaak voor het verzuim.

Belastbaarheidsonderzoek

Een bestendig, kwalitatief onderbouwd belastbaarheidsonderzoek zonder wachttijd. Wij geven in duidelijke taal een bruikbaar overzicht van de kansen op werk. Doel is meer inzicht te geven in het feitelijk functioneren. Bij het opstarten van werkhervatting, ter voorkoming van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), of als fundament voor arbeidsongeschiktheidsclaims.

Coaching - Grensoverschrijdend gedrag

Gelukkig neemt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer toe. Daarmee is het publicitair en imagorisico voor uw organisatie nog niet weg. PrioCura zet klinisch psychologen en psychiaters in om het management te dit gedrag te herkennen en signaleren en werknemers die dit gedrag te vertonen, te helpen dit gedrag in kaart te brengen en dit te veranderen.

Werkgeversbijdrage

De werkgever betaalt maximaal € 1.500 (geen BTW verschuldigd) voor de eerste acht tot tien  behandeluren. Dit is de aanvulling op het bedrag dat de werknemer van zijn of haar zorgverzekering vergoed krijgt, tot het Nza-tarief dat wij de werknemer in rekening brengen.  Indien werkgever ervoor kiest niet bij de zorgverzekeraar van werknemer te laten declareren, dan is de investering maximaal € 3.200 (geen BTW verschuldigd)

Connect2work

De interventie van PrioCura, in combinatie met ons Connect2Work werkgeverspakket (‘C2W’), is gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. De werkgerichte interventie C2W bestaat uit vijf werk gerelateerde onderdelen.

Snel beginnen

Een snelle start met aan het begin van de behandeling korte opeenvolging van sessies zorgt voor een aantoonbaar beter resultaat waar het gaat om klachtenvermindering en werkhervatting.

Preventie psychisch verzuim

Vroegtijdig herkennen van signalen van psychische aandoeningen zorgt voor snellere opvolgacties en daarmee het voorkomen van het verergeren van de aandoening. HR-medewerkers maar ook lijnmanagers worden door ons uitgenodigd voor workshops en masterclasses om juist deze signaalfunctie in de praktijk uit te voeren.

Voorgesprek werkgever

Voorafgaand aan de interventie neemt het team van PrioCura contact op met de werkgever /casemanager voor afstemming over mogelijke bijzonderheden in de werksituatie.

Medische rapportage bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie een uitgebreide rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject.

Procesinformatie werkgever/casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van PrioCura en de voortgang van het traject zoals sessiedata en vervolgstappen. Dit betreft uitsluitend niet medische informatie.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie