Privacyverklaring

Privacyverklaring PrioCura Psychiatrie*

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te laten weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 september 2022.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

PrioCura bedrijfspsychiatrie BV (KvK nummer 81237502)

en PrioCura Poliklinische Psychiatrie (KvK nummer 81237502)

Heemraadssingel 137, 3022 CD Rotterdam

Mail: [email protected]

010-307 08 53

Gebruik persoonsgegevens door PrioCura

PrioCura krijgt uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld doordat u deze verstrekt via de website, email, telefoon en app. In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen via derden, zoals bedrijfsarts, casemanager, HR- medewerker of verzekeringsarts. Persoonsgegevens worden vanuit PrioCura Bedrijfspsychiaters gedeeld met PrioCura Poliklinische Psychiatrie. Andersom worden alleen de niet-medische gegevens gedeeld.

Persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens als onderdeel van de dienstverlening van PrioCura valt onder het uitvoeren van haar personeelsbeleid en andere activiteiten. Deze persoonsgegevens bestaan uit de volgende onderdelen:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • BSN-gegevens
 • Zorgverzekering gegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Medische informatie
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Personeelsgegevens

Deze gegevens worden verwerkt door PrioCura om verschillende redenen, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het opstellen van medisch specialistische rapportages
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Een professionele dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het informeren van opdrachtgevers over nieuwe dienstverlening
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Benchmarking
 • Facturering
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website
 • Input voor verbetering van wet- en regelgeving

Grondslag voor verwerking

Bepaalde persoonsgegevens verwerken wij om uitvoering te geven aan de (zorg)overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat PrioCura hier zgn. gerechtvaardigde belangen bij heeft. Dit kan zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Medische gegevens

Gegevens over uw gezondheidstoestand (medische gegevens) zijn bijzondere persoonsgegevens waar wij zorgvuldig mee omgaan. Als er een  onderzoek bij Priocura Bedrijfspsychiatrie plaatsvindt, nemen wij uw persoonlijke gegevens en de voor het onderzoek relevante gegevens op in ons elektronisch patiënten dossier. PrioCura zorgt voor een goede beveiliging van de systemen waar de informatie in wordt opgeslagen en verstuurd.

Inzien vertrouwelijke gegevens

De volgende personen kunnen gegevens met betrekking tot expertise onderzoeken inzien:

 • Uzelf of uw gemachtigde ontvangt het medisch rapport
 • De aanvragend arts die de expertise heeft aangevraagd ontvangt het medisch rapport, tenzij er sprake is van blokkering in gevallen waar blokkeringsrecht van toepassing is
 • De medisch specialist die het onderzoek uitvoert
 • Het medisch secretariaat
 • Om de kwaliteit van onze onderzoeken te waarborgen, worden onderzoeken vaak gesuperviseerd

De volgende personen kunnen gegevens met betrekking tot medische zaken vanuit de polikliniek inzien:

 • Uzelf ontvangt het medisch verslag
 • De verwijzend arts die de interventie heeft aangevraagd ontvangt het verslag, tenzij er sprake is van blokkering
 • De medisch specialist die het onderzoek uitvoert
 • Het medisch secretariaat

Het beroepsgeheim betekent dat de betrokken artsen en personeelsleden wettelijk verplicht zijn tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen.

PrioCura zal nooit persoons- en/of medische gegevens die vallen onder de privacywetgeving aan derden ter beschikking stellen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming of het bestaan van een wettelijke verplichting daartoe.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming kan de onderzoeker, indien hij/zij het nodig acht, gegevens over u opvragen bij uw behandelaren of huisarts. Waar wij elders in deze privacyverklaring spreken over de doorgifte aan derden, heeft dat dit geen betrekking op medische gegevens.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan PrioCura persoonsgegevens uitwisselen. PrioCura kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de0 IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer PrioCura aan een wettelijke verplichting moet voldoen. PrioCura zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Doorgifte van persoonsgegevens aan zogenoemde derde landen vindt slechts plaats indien er sprake is van een passend beschermingsniveau, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een adequaatheidsbesluit, of passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen.

PrioCura is ook te vinden op LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze social media in kwestie.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Er zijn gegevens die wel langer moeten worden bewaard, daar PrioCura zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Beveiliging gegevens

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft PrioCura passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Het betreft hier uitsluitend functionele cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om PrioCura een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U hebt ook het recht vernietiging van de gegevens de vragen.

Ook kunt u PrioCura verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

PrioCura Bedrijfspsychiaters BV

t.a.v. de directie

Heemraadssingel 137, 3022 CD ROTTERDAM

Mail: [email protected]

Tel.: 010 – 307 08 53

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij uw eerste bezoek  u te identificeren, door een geldig legitimatiebewijs te  overleggen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrioCura, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 september 2022.

PrioCura kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

*PrioCura Psychiatrie bestaat uit PrioCura Bedrijfspsychiatrie en PrioCura Poliklinische Psychiatrie

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie